De fyra största klimathoten

Klimathotet innebär i praktiken den globala uppvärmningen. Växthuseffekten som behövs för att hålla vårt klimat beboeligt förstärks och temperaturen på jorden ökar. Att detta sker har flera orsaker. Nedan beskrivs några av dem. 

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser och då främst koldioxid är den drivande faktorn för den globala uppvärmningen. Främst härrör de från energiframställning. Mer än hälften av vår el kommer från förbränning av kol, olja fossil- eller naturgas. Transportsektorn och markanvändning orsakar också omfattande utsläpp. Med markanvändning avser man i det här sammanhanget framförallt odling av soja och palmolja, icke-uthålligt skogsbruk och nötköttsproduktion. 

Uttunning av ozonskiktet

Ozon förekommer i olika grad i hela atmosfären och skyddar jorden från uppvärmande UV-strålning. Den största koncentrationen finns på mellan 10 och 50km höjd och kallas ozonskiktet. Utsläpp av ämnen såsom CFC (klor-fluor-karbon) har gjort att ozonskiktet tidigare lidit allvarlig skada. Då användningen av ozonnedbrytande ämnen begränsats de senaste decennierna och tack vare att ozon nybildas naturligt har ozonskiktet inte ytterligare skadats sedan 1990-talet. 

Förändrad markanvändning

Begreppet ”förändrad markanvändning” avser främst skövling av regnskog och användning av torvrik före detta regnskogsmark till odling. Detta orsakar problem av flera anledningar. Dels bidrar regnskogen till att sänka koldioxidhalten om den står kvar och dels släpper odling i torvrik mark ut mer koldioxid än odling på annan mark. Att ersätta barmark med skog är inte heller problemfritt. Skogen tar visserligen upp koldioxid men den har också en lägre förmåga att reflektera solljus verkar därför uppvärmande. 

Aerosoler i atmosfären

Partiklar i luften påverkar också klimatet. Olika aerosoler har olika inverkan. En del, såsom sulfater har en kylande effekt och en del, till exempel sot har en värmande effekt. Dessutom påverkas moln- och regnbildning av partiklar i vår atmosfär. Sammantaget, så pekar studier på att aerosoler faktiskt bromsar den globala uppvärmningen. De är dock skadliga för människor och djur och det pågår därför ett ständigt arbete för att minska dess förekomst. Den globala uppvärmningen väntas öka i takt med att vi får bukt med luftföroreningarna.